Giải pháp

TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH SMART SCHOOL

Giải pháp Smart School của INNO

Giải pháp tích hợp Smart School dựa trên quản lý & điều khiển thông minh

XÂY DỰNG NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN & TÍCH HỢP

Môi trường thông minh

 • Môi trường IT cơ bản
 • Phòng học thông minh
 • Campus IoT
 • Giám sát an ninh
 • Tiết kiệm năng lượng
 • Thiết bị đầu cuối thông minh

Giảng dạy thông minh

 • Phòng học thông minh
 • Lớp học đám mây
 • Thẻ cho phòng học thông minh
 • Đầu đọc thẻ thông minh
 • Tổng hợp bài làm sai
 • Bài tập trực tuyến

Quản lý thông minh

 • Quản trị trường học
 • QL giáo viên và học sinh
 • Sự phát triển của học sinh
 • Sự phát triển của giáo viên
 • Hậu cần chung
 • Hợp tác OA

Dịch vụ thông minh

 • Tương tác giữa gia đình và trường học
 • Dịch vụ di động
 • Điểm danh
 • Tiêu dùng thẻ tín dụng
 • Dịch vụ IT

Smart School

trung tâm điều hành

 • Trung tâm quản lý ứng dụng
 • Trung tâm dữ liệu cơ bản
 • Trung tâm xác thực danh tính
 • Trung tâm nâng cao năng lực mở

data center

 • Cơ sở dữ liệu chính
 • Dữ liệu có cấu trúc
 • Dữ liệu phi cấu trúc
 • Kho dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Khai thác dữ liệu
 • Giao thức dữ liệu
 • Dịch vụ dữ liệu (Data API)

NỀN TẢNG BIG DATA

Trung tâm dữ liệu Big Data là nền tảng quản lý tổng quan dữ liệu lớn chính của trung tâm chỉ huy dữ liệu thông tin Smart School.

Sau khi dữ liệu được thu thập, nó có thể thực hiện giám sát từ xa dữ liệu trên nền tảng IoT, kiểm soát động lực của dữ liệu đặc biệt trong khuôn viên trường và tạo điều kiện cho việc ra quyết định và phân tích.