Kiosk tự phục vụ INNO SELFCHECK SC2208A

Liên hệ

  • Hỗ trợ tự mượn sách, trả sách, gia hạn, tìm kiếm, phát hành thẻ…
  • Nhận dạng người dùng: nhận dạng khuôn mặt, mã vạch và mã QR
  • Không gian lưu trữ lớn chứa khoảng 155 thẻ;
0926 557 757